top of page
  • Writer's picturebw2046

王卓淇 - 第一次做司儀 @《果欄中的江湖大嫂》劇集宣傳活動


卓淇仔 (王卓淇) 第一次公開塲合做司儀,梗係要支持,睇相去片啦!

日期: 04/03/2018 活動: 《果欄中的江湖大嫂》「大佬大嫂展功架」 嘉賓: 王卓淇 時間: 16:30 地點: 將軍澳欣景路8號MCP Central L1天幕廣場


bottom of page