© 2018 by BRYAN WONG

陳展鵬、龔嘉欣、許嘉浩 @ "LEVELS" Night Club 升級革新打造開幕典禮

August 25, 2017

日期: 24/08/2017
活動: "LEVELS" Night Club 升級革新打造開幕典禮
嘉賓: 陳展鵬、龔嘉欣、許嘉浩、楊曉穎、張加慧、楊埕
時間: 21:30
地點: 中環安慶台1號安慶大廈地下LEVELS Night Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"LEVELS" Night Club 升級革新打造開幕典禮:

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload